Dziś mamy: Poniedziałek, 27 stycznia 2020.

Informacja RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ INNYCH OSÓB O PRZETWARZANIU ICH             DANYCH OSOBOWYCH

 1. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, ul. Mickiewicza 2-4, 45-369 Opole, otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. zgłaszania chorób zakaźnych, informowania opieki społecznej).

 2.  Działania Centrum podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c, f, g, h, i oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

 3. Szczegółowy zakres obowiązków Centrum definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Ustawy:

  1. ) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 ze zm.),
  2. ) z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017.1318 ze zm.),
  3. ) z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017.2195 ze zm.),
  4. ) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).
 4. Centrum przekazywało będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i innym organom władzy publicznej) w zakresie realizacji obowiązków prawnych jak i podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Centrum w związku z opieką nad należącym do niego systemem teleinformatycznym), innym podmiotom realizującym działalność leczniczą w związku z realizacją dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

 5. Centrum ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres wskazany w przepisach dot. realizacji praw pacjenta, a w szczególnych przypadkach do 30 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej.

 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe podajecie Państwo dobrowolnie. Odmowa przekazania tych informacji Centrum może uniemożliwić udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jeżeli nie staną temu naprzeciw przepisy RODO i innych ustaw.

 8.  W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Centrum danych osobowych, mogą Państwo podzielić się nimi z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych:
        a) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: iod@5de.pl,
        b) dzwoniąc w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numer telefonu: +48 731 303 621.

 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Centrum, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja do druku
jednostka województwa
Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 Twórcy.pl