Dziś mamy: Środa, 19 czerwca 2019.

Klauzula informacyjna monitoring OCRM

Klauzula informacyjna monitoring OCRM

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego (OCRM) z siedzibą w Opolu 45-369 przy ul. Mickiewicza 2-4.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@5de.pl lub pod adresem OCRM, tel.: 731 303 621.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OCRM, zabezpieczenia mienia oraz ochrony informacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO oraz na postawie art.222 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
4. W stosunku do osób niebędących pacjentami, pracownikami, osobami działającymi w imieniu i na rzecz podmiotów wykonujących zobowiązania umowne wobec OCRM ma miejsce przetwarzanie danych bez identyfikacji osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 11 RODO.
5. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 90 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
7. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych dzięki monitoringowi posiada Pani/Pan prawo dostępu do ich treści, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i inne przepisy dot. przetwarzania danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak nie mam możliwości wyłączenia monitoringu na czas przebywania Państwa na terenie OCRM, który jest wykorzystywany do celów, o których mowa w pkt. 3.
10. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą one wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany np. do profilowania. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po wykorzystaniu miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. OCRM może zrealizować kopie nagrań w sytuacji i na zasadach, o których mowa w pkt. 6.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 Twórcy.pl